Понеділок, 14.10.2019, 01:47
Hello Гість | RSS


Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№3

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

ГО «Шкільна родина – оберіг дитини»


«ЗАРЕЄСТРОВАНО»
Першотравневим управлінням 
юстиції в м. Чернівці
«06» грудня 2002 р.
Свідоцтво № 61
     «ПРИЙНЯТО»
Установчою конференцією 
Чернівецької міської громадської організації «Шкільна родина»
«30» вересня 2002 р.
    «ЗАТВЕРДЖЕНО»
в новій редакції Конференцією Чернівецької міської громадської організації «Шкільна родина»
від «22» вересня 2017 р.
Протокол № 30

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Шкільна родина – оберіг дитини»

(нова редакція)
 
 


Чернівці – 2017 
1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Шкільна родина – оберіг дитини» (далі - Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.
1.2. Найменування Організації:
повне – Громадська організація «Шкільна родина – оберіг дитини». 
скорочене – ГО «Шкільна родина – оберіг дитини».
1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Організація діє на території України.
1.6. Місце знаходження організації: 58000, місто Чернівці, вул. Герцена, 36.

2.    ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку та рахунок у банківській установі. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку. 
2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування.
2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
2.4.4. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.
2.4.5. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.4.6. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.
2.4.7. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.
2.4.8. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.
2.4.9. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
2.4.10. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.4.11. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.
2.4.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.
2.4.13. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
2.4.14. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації. 
2.4.15. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
2.4.16. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
2.4.17. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.
2.4.18. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
2.4.19. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
2.4.20. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

3.    МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою Організації є захист законних прав та інтересів своїх членів, сприяння подальшому культурному розвитку та консолідації дітей, впровадження в суспільне життя почуття відповідальності за збереження культурних цінностей, миру, єдності, взаєморозуміння національних спільнот, цінності людського життя.
3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
3.2.1. Захист прав дитини, участь у всебічному розвитку дітей.
3.2.2. Сприяння наданню допомоги найбільш соціально незахищеним категоріям дітей.
3.2.3. Спільно з органами місцевої влади, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та науковими установами сприяти формуванню розгалуженої системи культурного розвитку дитини.
3.2.4. Виявлення, вивчення та пропаганда навчальних ініціатив громадян, державних та громадських об’єднань, що спрямовані на гармонійний розвиток дитини.
3.2.5. Сприяння та підтримка талановитої молоді.
3.2.6. Сприяння розвитку співробітництва у справі поширення та утвердження принципів збереження та пропаганди культурних цінностей.
3.2.7. Сприяння вихованню дитини в дусі миру, взаєморозуміння та взаємодопомоги.
3.2.8. Участь в обміні досвідом роботи з відповідними міжнародними та культурними організаціями.

4.    ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.
4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Організації за рішенням Комітету Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Комітет Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. 
4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків. 
4.5.1. До прав члена Організації належить:
4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
4.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Комітету та вимагати розгляду скарг та заяв на Конференції; 
4.5.1.5. оскаржувати рішення Конференції до суду. 
4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
4.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
4.5.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.
4.5.2. Члени Організації зобов’язані:
4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації; 
4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Конференцією Організації;
4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;
4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Комітету, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;
4.6.3. смерті члена Організації.
4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Організації. Членство в громадській організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
4.8. Підстави для виключення з членів Організації:
–    неодноразові порушення вимог Статуту;
–    неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців; 
–    несплати членських внесків протягом останнього року.
4.9. Питання про виключення приймається Комітетом організації більшістю голосів його членів.
5.    ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.
5.2. Органами управління Організацією є: Конференція Організації, Комітет Організації, Голова Організації.
Засідання керівних органів Організації (Конференція, Комітет) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. 
Рішення про форму проведення такого засідання приймає Комітет Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Конференції, Комітет). 
Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.3. Конференція Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Комітету. 
5.3.1. У Конференції беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Конференція вважаються повноважною, якщо на ній присутня більшість членів Організації. 
5.3.2. Чергова Конференція скликається Комітетом один раз на рік. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Конференції. Конференція розглядає питання, винесені на їх розгляд Комітетом, Головою Організації, а також членами Організації. 
5.3.3. Позачергова Конференція скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Комітетом, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Комітет Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Конференції.
5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Комітетом скликання позачергової Конференції. Якщо вимога членів Організації про скликання Конференції не виконана, ці члени мають право самі скликати Конференцію.
5.3.5.  До виключної компетенції Конференції належить вирішення наступних питань:
5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації.
5.3.5.3. Затвердження зразків печаток та інших зразків реквізитів Організації.
5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації. 
5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.3.5.6. Обрання Голови Організації (терміном на 5 (п’ять) років) та відкликання Голови Організації.
5.3.5.7.  Обрання Комітету Організації (терміном на 5 (п’ять) років) та відкликання Комітету, або окремих членів Комітету.
5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.3.5.9. Приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів.
5.3.6. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість (не менше як ½ членів організації) від числа присутніх учасників Конференції. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Конференції. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.
5.3.7. Головує на засіданнях Конференції  особа з числа членів, обрана Головуючим Конференцією. Хід Конференції протоколюється. Протоколи засідань Конференції ведуться секретарем Конференції, який обирається Конференцією, підписуються Головуючим і секретарем Конференції.
5.3.8. Конференція приймає рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Конференції. Рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Конференцією, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Конференцією.
5.4. Комітет Організації є керівним органом Організації на період між Конференціями, обирається терміном на 5 років та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.4.1. Комітет підзвітний Конференції  і організовує виконання їх рішень. Комітет діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.4.2. Структура Комітету, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Конференцією. Члени Комітету є підзвітними Конференції і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Комітет звітує перед членами Організації на Конференції організації.
5.4.3. До компетенції Комітету відноситься: 
5.4.3.1. Організація виконання рішень Конференції.
5.4.3.2. Скликання Конференції та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Конференції та підготовка проектів рішень з цих питань до Конференції.
5.4.3.3. Підготовка та подання рекомендацій Конференції щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;
5.4.3.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.4.3.5. Затверджує Положення про відокремлені підрозділи;
5.4.3.6.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Конференції членів Організації.
5.4.3.7. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Конференції.
5.4.3.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції.
5.4.4. Головує на засіданнях Комітету Голова Організації.
5.4.5. Усі питання, що входять у компетенцію Комітету, вирішуються колегіально на засіданнях Комітету. Комітет проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Комітету повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини членів Комітету або безпосередньо за вимогою більшості членів Комітету. Засідання Комітету є правомочним за умови присутності більшості його членів.
5.4.6. Кожен член Комітету може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Комітету.
5.4.7. У засіданнях Комітету беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Комітету приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Комітету має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.
5.5. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Конференції та Комітету і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Конференцією раз на п’ять років є підзвітним Конференції та підконтрольним Комітету Організації, за посадою входить до складу Комітету і вправі вносити на розгляд Конференції та Комітету Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.5.2. Голова Організації:
5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.
5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації. 
5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Комітету.
5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Комітету та Конференції Членів Організації. 
5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Комітету перед Конференцією Організації на черговій Конференції.
5.5.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.
5.5.4. Звітування здійснюється на черговій Конференції. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї десятої членів Організації.
5.5.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Конференції за ініціативою більшості від складу членів Комітету до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:
–    за власним бажанням на підставі поданої Комітету організації письмової заяви;
–    при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
–    якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.
5.5.5. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Комітет Організації скликає позачергову Конференцію для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

6.    ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.
6.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації подається до Комітету, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Комітетом - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
6.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Комітету - подається до Голови Організації, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації - повторна скарга подається на Конференцію, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговій Конференції, є підставою для скликання такої Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Конференції Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
6.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:
6.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).
6.2.2.   Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.
6.2.3.     Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
 

7.    ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Конференції Організації.
7.2.Відокремлені підрозділи Організації створюються без статусу юридичної особи та керуються у своїй діяльності Положенням про відокремлені підрозділи, яке затверджується Комітетом Організації.
7.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.
7.4. Відокремлені підрозділи припиняються за рішенням Конференції Організації, про що повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.    КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
8.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
8.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.
8.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
8.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
8.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.
8.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.
8.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України. 
9.    ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін до Статуту визначається Статутом та чинним законодавством України.
9.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Конференції, якщо за це проголосували не менше як 3/4 учасників Конференції. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

10.    ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об'єднання, прийнятим Конференцією, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
10.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). 
10.4. Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Конференцією, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Конференції. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Комітету здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту. 
10.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Конференції шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.
10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
10.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. 

 

Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz